Tọa đàm tổng quan công tác sưu tầm tại các Bảo tàng TPHCM

14/03/2016

Thông qua báo cáo tổng kết về công tác sưu tầm của 07 bảo tàng tại Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời tổng hợp các ý kiến từ 23 bài tham luận, tổng kết những vấn đề cơ bản...

Hệ sinh thái nghệ thuật và công tác thẩm định giá tranh

14/03/2016

Thông qua báo cáo tổng kết về công tác sưu tầm của 07 bảo tàng tại Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời tổng hợp các ý kiến từ 23 bài tham luận, tổng kết những vấn đề cơ bản...

Lớp vẽ thiếu nhi

14/03/2016

Thông qua báo cáo tổng kết về công tác sưu tầm của 07 bảo tàng tại Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời tổng hợp các ý kiến từ 23 bài tham luận, tổng kết những vấn đề cơ bản...

Hướng dẫn tham quan Bảo tàng

14/03/2016

Thông qua báo cáo tổng kết về công tác sưu tầm của 07 bảo tàng tại Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời tổng hợp các ý kiến từ 23 bài tham luận, tổng kết những vấn đề cơ bản...

Giao lưu mỹ thuật sinh viên Việt Nam - Philipines

14/03/2016

Thông qua báo cáo tổng kết về công tác sưu tầm của 07 bảo tàng tại Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời tổng hợp các ý kiến từ 23 bài tham luận, tổng kết những vấn đề cơ bản...

Tiểu sử họa sĩ Lê Lam

16/04/2015

Thông qua báo cáo tổng kết về công tác sưu tầm của 07 bảo tàng tại Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời tổng hợp các ý kiến từ 23 bài tham luận, tổng kết những vấn đề cơ bản...

1/212